fbpx

7 april Pop-up Trail Ansen
start: 9:00u
startlocatie: Theehuis Anserdennen
Afstanden:
lusje Rheebruggen
lusje Benderse
lusje Dwingelderveld
GPX: volgt

4 mei Pop-up Trail Langs de Regge (Dudeljo Trailfestival)
start:
startlocatie:
afstanden:
GPX: volgt

5 mei Pop-up Trail Besthmen en Eerde (Dudeljo Trailfestival)
start:
startlocatie:
afstanden:
GPX: volgt

6 mei Pop-up Trail Lemelerberg en Archemerberg (Dudeljo Trailfestival)
start:
startlocatie:
Afstanden:
GPX: volgt

2 juni Pop-up Trail Holtingerveld
start:
startlocatie:
GPX: volgt

7 juli Pop-up Trail Weerribben
start:
startlocatie:
GPX: volgt

8 september Pop-up Trail Voorsterbos
start:
startlocatie:
GPX: volgt

6 oktober: Pop-Up Trail Zwarte Dennen
start:
startlocatie:
GPX: volgt